20 มิถุนายน 2562 พด.จัดประชุมต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2562

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1595795

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ”วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก” (World day to combat desertification) ปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มิ.ย.62 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ได้มีการอ่านสารจากผู้แทนสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 2. การจัดตั้งสมัชชาความร่วมมือด้านทรัพยากรดินแห่งประเทศไทยและความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ เรื่อง “บทบาทของภาคประชาชน เกษตรกร ต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญฯ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมอดินอาสา สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมประชุมจากโครงการขนาดเล็กของชุมชน ภายใต้โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมกิจกรรมบรรยายและเสวนา จำนวน 120 คน กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Agency) ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification : UNCCD) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยภาคยานุวัติ เข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat Desertification) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทรายความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาจึงเชิญชวนประเทศภาคีสมาชิกจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ ในประเทศของตน สำหรับปี 2562 นี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญา UNCCD ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ คือ “Let’s grow the future together” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนจากตัวอย่างความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย และเป็นเวทีให้ผู้นำชุมชนเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมรับฟัง เสนอความคิดเห็นด้านการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เชื่อว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่มีส่วนสนับสนุนการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน การละทิ้งพื้นที่ พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูที่ดินเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน